تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک مدرن (دانشگاهی)

 آزمایش تابش جسم سیاهآزمایش پدیده زیمن
آزمایش میلیکانآزمایش طیف سنجی
آزمایش گسیل و جذب نورآزمایش اثر هال
آزمایش تشدید اسپین الکترونآزمایش فرانک هرتز

 

طراحی وب سایت © آبادیس