آزمایشگاه فیزیک 1
هر یک از مجموعه زیر موجود می باشد

اثر توزیع جرم در حرکت اجسامتعیین ضریب ثابت فنر 
بررسی قانون‌های حرکتمطالعه سقوط آزاد
ماشین آتووداندازه گیری g در دستگاههای مختلف
گشتاور نیروحرکت پرتابی
 آونگ ساده
اصطکاک و تجزیه نیروگشتاور 3 محوره
آونگ مرکبآونگ کاتر
بررسی قوانین جمع برداری
و تجزیه نیروها (میز نیرو)
شبه ساز نیرو ژیروسکوپی
مجموعه وسایل اندازه‌گیریبررسی ترکیب نیروها

 طراحی وب سایت © آبادیس