تجهیزات آزمایشگاه فیزیک اپتیک ( دانشگاهی )
تفرق فرانهوفر از دو یا چند شکافدو منشور فرنل و دو شکاف یانگتفرق نور در توری پراش
قطبش نور و قانون مالوسحلقه های نیوتون و گوه هواپدیده فاراده
پاشندگی نورتحقیق معادلات فرنلضریب شکست مایعات و جامدات

 

طراحی وب سایت © آبادیس