آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها
آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها

امکانات :
- سیستم چرخشی آب
- کنترل پمپ آب
- فشار سنج سیال
- شیر برقی
- دبی سنج الکترونیکی
- انواع سنسورهای نوری ، خازنی ،القایی
- مبدل پالس به جربان
- PLC زیمنس
- کنترل دمای سیال
- سطح سنج
- اندازه گیری کرنش

* پوشش سرفصل های وزارت علوم در این درس
طراحی وب سایت © آبادیس